ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงเวลา และรายละเอียดการเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานกระท�ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงเวลา และรายละเอียดการเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานกระท�