ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง เลื่อนกำหนดวัน เวลา เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง เลื่อนกำหนดวัน เวลา เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขท