การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลาการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา

26  ก.ค. 2565