ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

13  ม.ค. 2565แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับตัวชี้วัดที่ 6

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียด

การเผยแพร่ข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

O1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นข่าวตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล O1-1
ข้อมูล O1-2

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O2

Q&A

ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆเป็นการสื่อสาร ได้สองทาง ตัวอย่างเช่น Web broad,กล่องข้อความถาม –ตอบ , Messenger Live Chat,Chatbot เป็นต้น

ข้อมูล O2-1
ข้อมูล O2-2

O3

Social Network

เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ที่เพิ่มช่องทางการติดต่อและประชาสัมพันธ์ เช่น Facebook , Twitter , YouTube , Instagram

ข้อมูล O3-1
ข้อมูล O3-2
ข้อมูล O3-3. LINE Official ID: @328jchae

  การบริหารงาน

การดำเนินงาน

O4

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  - โครงการหรือกิจกรรม
  - งบประมาณที่ใช้
  - ระยะเวลาดำเนินการ
  - ตัวชี้วัด

ข้อมูล O4

O5

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) มีเนื้อหารายงาน ดังนี้
ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ
เสนอให้ผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบ

ข้อมูล O5

O6

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  - ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
  - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  - ปัญหา อุปสรรค
  - ข้อเสนอแนะ

ข้อมูล O6

การปฏิบัติงาน

O7

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
  - คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
  - วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  - ผู้รับผิดชอบ
 

ข้อมูล O7-1

ข้อมูล O7-2

การให้บริการ

O8

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อหน่วยงาน
  - คู่มือสำหรับให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
  - วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  - สถานที่ติดต่อขอรับบริการ

ข้อมูล O8-1

ข้อมูล O8-2

ข้อมูล O8-3

O9

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ผลการสำรวจความพึงพอใจ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2564

ข้อมูล O9

การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O10

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  - งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับจัดสรร
  - งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย ทุกรายการ เช่น งบดำเนินงาน , งบพัฒนาบุคลากร , งบลงทุน , งบรายจ่ายอื่น

ข้อมูล O10

O11

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

ความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ที่สอดคล้องกับแผนฯ ในข้อ O10 มีรายละเอียด ดังนี้
  - ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณแยกแต่ละประเภทของงบประมาณ

การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับติดตาม โดยเปิดช่องทางการสอบถาม หรือทักท้วง

ข้อมูล O11-1
ข้อมูล O11-2

O12

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณที่ได้รับเช่น งบดำเนินการ งบลงทุน , งบพัฒนาบุคลากร , งบรายจ่ายอื่นๆ เป็นต้น
  - ปัญหา อุปสรรค
  - ข้อเสนอแนะ

ข้อมูล O12

การจัดซื้อจัดจ้าง

O13

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน ที่ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
* กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาท หรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อ จัดจ้างในกรณีดังกล่าวฯ*

ข้อมูล O13-1

ข้อมูล O13-2

ข้อมูล O13-3

O14

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

เผยแพร่ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน , ประกวดราคา , ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นต้น

ข้อมูล O14-1

ข้อมูล O14-2

O15

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ จำแนกข้อมูลแยกเป็นรายเดือนในทุกเดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแบบ สขร.1
  - ลงข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-Procurement ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
หมายเหตุ : 1. กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง 2. กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่ผ่าน e-GP ให้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบฟอร์มของฝ่ายพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม

ข้อมูล O15-1

ข้อมูล O15-2

O16

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

  การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 มีรายละเอียดดังนี้
  - งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
  - ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง
  - ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุง

ข้อมูล O16

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O17

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การเผยแพร่นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลตามที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศ

ข้อมูล O17

O18

การจัดทำแบบมอบหมายงานประจำปี

สื่อสารและให้บุคลากรทุกคนของหน่วยงานรับทราบแบบมอบหมายงานประจำปี พ.ศ. 2565

ข้อมูล O18

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

O19

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดง ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ หมายเหตุ : ต้องเป็น URL ที่อยู่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไม่ใช่การลิงก์มาจากหน้าเว็บไซต์อื่น

ข้อมูล O19-1

ข้อมูล O19-2

ข้อมูล O19-3

O20

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 ที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น

ข้อมูล O20-1

ข้อมูล O20-2

ข้อมูล O20-3

ข้อมูล O20-4

ข้อมูล O20-5

การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

การยืมทรัพย์สินของราชการ

O21

แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน

แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน (ตามหนังสือ ที่ สธ 0638/ว0005 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)

ข้อมูล O21-1

ข้อมูล O21-2

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O22

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประกาศเจตนารมณ์รวมพลังขับเคลื่อนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

- เผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ตามหนังสือที่ สธ 0638/ว0071 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564)
- เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์รวมพลังขับเคลื่อนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ (ตามหนังสือที่ สธ 0638/ว0076 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564)
- เผยแพร่ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ตามหนังสือที่ สธ 0638/ว2121 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564)


การสื่อสารให้บุคลากรของหน่วยงานรับทราบถึงเจตจำนงสุจริตของอธิบดี

ข้อมูล O22-1.1

ข้อมูล O22-1.2

.....

ข้อมูล O22-2.1

ข้อมูล O22-2.2

.....

ข้อมูล O22-3.1

ข้อมูล O22-3.2

O23

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง การมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเป็นโครงการหรือกิจกรรม ที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

ข้อมูล O23

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O24

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี หรือตามวงเงินงบประมาณที่ กำหนด ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามคู่มือการรักษาความเป็นกลางและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 0600 WM 0036 แก้ไขครั้งที่ 01 มีรายละเอียด ดังนี้
  - เหตุการณ์ความเสี่ยง
  - ระดับของความเสี่ยง
  - มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง/ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ส่งแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต โครงการสำคัญ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 17 มกราคม 2565)

ข้อมูล O24-1

ข้อมูล O24-2

ข้อมูล O24-3

O25

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รายงานความเสี่ยงของโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี หรือตามวงเงินงบประมาณที่กำหนด ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) และรายงานดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงใน ข้อ O24

ส่งผลรายงานความเสี่ยงของโครงการสำคัญฯ ให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมภายในระยะเวลาที่กำหนด (เฉพาะรอบ 6 เดือน ภายใน 25 มีนาคม 2565)

ข้อมูล O25-1

ข้อมูล O25-2

ข้อมูล O25-3

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O26

การสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตฐานทางจริยธรรม

โครงการ / กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกทีดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงาน อย่างน้อยหน่วยงานละ 2 โครงการ/กิจกรรม
  - ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

ข้อมูล O26-1

ข้อมูล O26-2

ข้อมูล O26-3

แผนป้องกันการทุจริต

O27

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องระดับหน่วยงาน ประจำปี 2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องระดับหน่วยงาน โดยมีกิจกรรม/โครงการ เพื่อป้องกันการทุจริต ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานโดยเป็น แผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดดังนี้
  - โครงการ /กิจกรรม
  - วัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรม
  - งบประมาณ
  - ระยะเวลาดำเนินการ
  - แผนได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน

ข้อมูล O27

O28

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง ระดับหน่วยงาน รอบ 6 เดือน

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 –มีนาคม 2565) ที่สอดคล้องกับแผนฯ ในข้อ O27 มีรายละเอียด ดังนี้
  - ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  - รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
  - เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบ

ข้อมูล O28

O29

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) โดยจะต้องมีโครงการ/กิจกรรม ในการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ภายในหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้
  - ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
  - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  - ปัญหา อุปสรรค
  - ข้อเสนอแนะ
  - เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบ

ข้อมูล O29

การป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

การป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O30

ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของกรม ฯ โดยจะต้องเชื่อมโยงลิงค์ช่องทางการร้องเรียนจากเว็บไซต์กลุ่มงานจริยธรรม http://ethics.dmsc.moph.go.th/page-view/93

ข้อมูล O30