ประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ การต่อต้านการทุจริต และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ การต่อต้านการทุจริต และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน