วันที่ 10 มีนาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบรอบ 79 ปีวันที่ 10 มีนาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบรอบ 79 ปี

16  เม.ย. 2564
วันที่ 10 มีนาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบรอบ 79 ปี ในโอกาสนี้ นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มอบรางวัลให้กับบุคคลกรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2563 ผ่านระบบ Zoom ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ได้รับรางวัล จำนวน 2 ท่าน ดังนี้ 1. นางสาววรรธนี สังข์หิรัญ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 2. นายวีระชัย พิพัฒน์รัตนเสรี เภสัชกรชำนาญการ ได้รับรางวัล คนดีศรีกรม ประจำปี 2563