ขอแสดงความยินดี เภสัชกรวีระชัย พิพัฒน์รัตนเสรี ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเภทนักวิทยาศาสตร์การแพทย์รุ่นใขอแสดงความยินดี เภสัชกรวีระชัย พิพัฒน์รัตนเสรี ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเภทนักวิทยาศาสตร์การแพทย์รุ่นใ

12  มี.ค. 2563
ขอแสดงความยินดี เภสัชกรวีระชัย พิพัฒน์รัตนเสรี ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเภทนักวิทยาศาสตร์การแพทย์รุ่นใหม่ กับผลงาน “การศึกษาวิจัยด้านยาเสพติดเพื่อสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ ”โดยมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครบ ๗๘ ปี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓