วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับประเทศ
พร้อมรุกและรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ

                           Committed to be the Professional Organization of Medical Sciencesพันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิง ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ สรรค์สร้างนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนด้านการแพทย์และสาธารณสุขของ ประเทศให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับสากล

3. พัฒนาระบบและประเมินความเสี่ยงเพื่อแจ้งเตือนภัยสุขภาพ

4. สนับสนุนนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับประเทศ

5. พัฒนาสมรรถนะสากล และคุณภาพการทำงานของบุคลากรบนฐานความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อก้าวเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน