ประวัติความเป็นมา

        ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา โดยอธิบดีจำลอง สุวคนธ์ มีคำสั่งให้จัดตั้งหน่วยงานสำหรับบริการในภูมิภาคคือหน่วยงานชันสูตรทางการแพทย์ที่จังหวัดสงขลา เริ่มปฏิบัติงานเมื่อเดือน กรกฎาคม 2504 สำนักงานตั้งอยู่ที่ศูนย์อนามัย ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

        ปี พ.ศ. 2509 กระทรวงสาธารณสุขมีคำสั่งให้รวมการปฏิบัติงานชันสูตรโรค โรงพยาบาลจังหวัด สังกัดกรมการแพทย์และแผนกชันสูตรโรคของหน่วยคุดทะราด กรมอนามัย เปลี่ยนชื่อเป็นหน่วยชันสูตรสาธารณสุข ( Public Health Laboratory) แล้วย้ายสถานที่จากศูนย์อนามัยมาที่โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา

        ปี พ.ศ. 2523 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดตั้งศูนย์เขตแบ่งความรับผิดชอบตามภาคต่างๆ สำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เขต 9 สงขลา รับผิดชอบหน่วยชันสูตร ยะลา , ตรัง , พัทลุง , สตูล , และสงขลา

        ปี พ.ศ. 2526 กระทรวงสาธารณสุข ได้เปลี่ยนระบบบริหารราชการของกระทรวงขึ้นใหม่โดยจัดให้มีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลทุกจังหวัด สำกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแล้วให้โอนศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เขตและหน่วยชันสูตรสาธารณสุขทุกจังหวัดขึ้นตรงกับโรงพยาบาลนั้น ๆ ด้วย ยกเว้นศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เขต 2 ชลบุรี , เขต 3 นครราชสีมา , เขต 4 ขอนแก่น , เขต 6 พิษณุโลก และ เขต 9 สงขลา ให้สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

        ต่อมาได้จัดแบ่งส่วนราชการใหม่ตามพระราชกฤษฎีกาประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 100 ตอนที่ 64 ลงวันที่ 28 เมษายน 2526 กำหนดให้มีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 แห่ง คือ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 สงขลา , ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 ชลบุรี , ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 นครราชสีมา , ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 ขอนแก่น , ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 เชียงใหม่ และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 พิษณุโลก

        ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา เดิมอาศัยสถานที่โรงพยาบาลสงขลาบนตึกอำนวยการหรือผู้ป่วยนอก ชั้น 2 ต่อมามีการขยายงานและเพิ่มการให้บริการจึงจำเป็นต้องขยายพื้นที่ ในปีงบประมาณ 2531 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับงบประมาณสำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยในบริเวณ หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในเนื้อที่ 4 ไร่ ทั้งนี้ได้รับการเอื้อเฟื้อจากนายแพทย์มนตรี เศรษฐบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลาในขณะนั้น โดยแบ่งพื้นที่โรงพยาบาลสงขลาที่จะสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ซึ่งมีเนื้อที่ 80 ไร่ ทางด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านสงขลา (สถานแรกรับเด็กภาคใต้) ระยะทางจากถนนใหญ่ 400 เมตร ต่อมาศูนย์ ฯ ได้ขอที่ดินเพิ่มรวมทั้งหมด 6 ไร่เศษ และทำการก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภคต่าง ๆ

        ต่อมาศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลาได้ย้ายที่ทำการจากโรงพยาบาลสงขลามาอยู่ที่สำนักงานใหม่ เลขที่ 616/1 หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2534 และเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทีพระชนมายุครบ 36 พรรษา กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มอบอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา เป็นอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติ โดยทำพิธีเปิดเป็นทางการในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2534 มีนายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน