ประกาศจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-GPประกาศจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-GP

 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding)
 • ประกาศเชิญชวน
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 • แสดงข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 • เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
 • เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 • เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 • ยกเลิกประกาศเชิญชวน
 • ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 • ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 • ประกาศเชิญชวน เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน และยกเลิกประกาศเชิญชวน
 • ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลฯ เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลฯ และยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลฯ
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ และยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ

 • **หมายเหตุ เชื่อมโยงข้อมูลจาก http://www.gprocurement.go.th