การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ITA)แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)


ตัวชี้วัดที่ 8 : ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานตัวชี้วัดที่ 8.1 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT)

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียด

การเผยแพร่ข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

O1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารตามภารกิจของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูล O1

ข้อมูล O1-1. ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูล O1-2. ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O2

Q&A

ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ เป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad ,กล่องข้อความถาม–ตอบ เป็นต้น

ข้อมูล O2

ข้อมูล O2-1. ติดต่อเรา
ข้อมูล O2-2. Webboard

O3

Social Network

เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook , Twitter , YouTube เป็นต้น

ข้อมูล O3

ข้อมูล O3-1. Facebook
ข้อมูล O3-2. youtube
ข้อมูล O3-3. LINE Official ID: @328jchae

  การบริหารงาน

การดำเนินงาน

O4

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดของแผน ดังนี้
  - โครงการหรือกิจกรรม
  - งบประมาณที่ใช้
  - ระยะเวลาดำเนินการ
  - ตัวชี้วัด

ข้อมูล O4

O5

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม มีเนื้อหารายงาน ดังนี้
ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน

ข้อมูล O5

O6

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  - ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
  - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  - ปัญหา อุปสรรค
  - ข้อเสนอแนะ
  - ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

ข้อมูล O6

การปฏิบัติงาน

O7

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  - คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
  - วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  - ผู้รับผิดชอบ

ข้อมูล O7

O7-1. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O7-2. วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบ

การให้บริการ

O8

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ กับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  - คู่มือสำหรับให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
  - วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  - สถานที่ติดต่อขอรับบริการ

ข้อมูล O8

O8-1. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O8-2. วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน

O8-3. สถานที่ติดต่อขอรับบริการ

O9

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ผลการสำรวจความพึงพอใจ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูล O9

การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O10

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

แสดงรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับจัดสรร
  - งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย ทุกรายการ เช่น งบดำเนินงาน , งบพัฒนาบุคลากร , งบลงทุน , งบรายจ่ายอื่น

ข้อมูล O10

O11

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) มีรายละเอียด ดังนี้
  - ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณแยกแต่ละประเภทของงบประมาณ

ข้อมูล O11

O12

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  - ปัญหา อุปสรรค
  - ข้อเสนอแนะ
  - ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

ข้อมูล O12

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O13

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน ที่จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ข้อมูล O13

O13-1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2563

O13-2. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2563

O13-3. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2563

O14

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563 ตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน , ประกวดราคา , ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

ข้อมูล O14

O14-1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป

O14-2. ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ(e-bidding )

O14-3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

O15

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

  - แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน ตามแบบ สขร.1 (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใด ให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
  - ส่งแบบ สขร.1 ส่งให้ฝ่ายพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ทุกเดือน

ข้อมูล O15

ส่งแบบ สขร.1 ส่งให้ฝ่ายพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ทุกเดือน

O16

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

  - แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
  - ปัญหา อุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง
  - ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุง

ข้อมูล O16

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

O17

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์

ข้อมูล O17

ข้อมูล O17-1
ข้อมูล O17-2
ข้อมูล O17-3

O18

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

แสดงการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 ที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น

ข้อมูล O18

ข้อมูล O18-1
ข้อมูล O18-2

การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O19

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

แสดงการเผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของอธิบดี ประจำปี พ.ศ. 2563

ข้อมูล O19

O20

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เช่น โครงการ หรือกิจกรรม ที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

ข้อมูล O20

ข้อมูล O20-1
ข้อมูล O20-2
ข้อมูล O20-3

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O21

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียด ดังนี้
  - เหตุการณ์ความเสี่ยง
  - ระดับของความเสี่ยง
  - มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง/ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อมูล O21

ข้อมูล O21-1
ข้อมูล O21-2

O22

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจเกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O26

ข้อมูล O22

ข้อมูล O22-1
ข้อมูล O22-2

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O23

การสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต อย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - เป็นโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงาน
  - ภาพถ่าย หรือ รายงาน

ข้อมูล O23

ข้อมูล O23-1
ข้อมูล O23-2

แผนป้องกันการทุจริต

O24

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน โดยเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563 มีรายละเอียด ดังนี้
  - โครงการ /กิจกรรม
  - วัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรม
  - งบประมาณ
  - ระยะเวลาดำเนินการ

ข้อมูล O24

O25

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม2563) มีรายละเอียด ดังนี้
  - ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  - รายละเอียดงบประมาณที่ใช้

ข้อมูล O25

O26

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) มีรายละเอียด ดังนี้
  - ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
  - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  - ปัญหา อุปสรรค
  - ข้อเสนอแนะ
  - ผลสมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

ข้อมูล O26