กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับสำคัญที่สนับสนุนภารกิจหลัก
    1.1. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2525 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544

    1.2. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่มอบอำนาจให้กรมดำเนินการ

ด้านยาและวัตถุเสพติด
    2.1. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปี พ.ศ. 2519
        และฉบับที่แก้ไข พ.ศ. 2522 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม


    2.2. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่7) พ.ศ.2562

    2.3. พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

    2.4. พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

ด้านเครื่องสำอาง
    2.5. พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2535

ด้านอาหาร
    2.6. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

ด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์
    2.7. พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559
    2.8. พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551

ด้านมาตรฐาน
    2.9. พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.2551

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่กรมถูกบังคับใช้
    3.1. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2525 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544
    3.2. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558

ด้านยาและวัตถุเสพติด
    3.3. พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518

ด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์
    3.4. พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504
    3.5. พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2508
    3.6. พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562
    3.7. พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551

ด้านวัตถุอันตราย
    3.8. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

อื่น ๆ
    3.9. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    3.10. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 หมวด 1
    3.11. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551
    3.12. พระราชบัญญัติว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
    3.13. พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562
    3.14. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
    3.15. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549
    3.16. IHR 2005 (International Health Regulations) หรือกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548