การได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา                     ISO/IEC 17025

                     ISO 15189

                     ISO/IEC 17043