พรบ.ข้อมูลข่าวสารศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12
1 ) ข้อมูลข่าวสารที่เป็นผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
2) ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับนโยบายแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงาน
3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน เช่น คู่มือการให้บริการตรวจวิเคราะห์
5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
6) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://www.dmsc.moph.go.th/webroot/divsub/index.htm

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
http://www.oic.go.th/statue/statuesum.asp

สำนักคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
http://www.oic.go.th/content/default.asp