วิดีโอ
ยกย่อง ( รณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ขี้โกง
คนดีที่ไทยต้องการ" ของ สำนักงาน ป.ป.ช. )

สนับสนุน ( รณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ขี้โกง
คนดีที่ไทยต้องการ" ของ สำนักงาน ป.ป.ช. )

( โอกาส ) แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์
"ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ"

ผู้ป่วยโรคหัดเสียชีวิตคนที่ 5 จ.ปัตตานี

โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์
การแพทย์ชุมชน

พิธีประกาศอัตลักษณ์ "องค์กรคุณธรรม"
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา

เนื้อปรุงแต่ง เนื้อแดง ทำให้เป็นมะเร็งลำไส้

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

VDO Presentation ศวก ที่ 12

VDO Presentation กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 2559

โครงการ ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ

สวนมะนาวรองผู้การ อ.บ้านนาสาร
จ.สุราษฎร์ธานี