คำถามที่พบบ่อยQ: ศูนย์มีชุดทดสอบซาบูทามอลจำหน่ายไหม และ ทางศูนย์รับตรวจสารในกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ในเนื้อสัตว์ไหม
A: ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ไม่ได้ตรวจ รับส่งต่อให้ส่วนกลางตรวจ สำหรับชุดทดสอบ ไม่มีขาย

Q: การตรวจเลือดหาสารเสพติด. ไม่ทราบว่าข้อมูลนี้จริงหรือเปล่า
A: กรณีกินกระท่อมเข้าไป ถ้าจะตรวจสามารถเก็บตัวอย่างปัสสาวะส่งตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลาได้

มีค่าใช้จ่าย 700 บาท/ 1 ตัวอย่างการตรวจสารเสพติดนิยมตรวจในปัสสาวะค่ะ กรณีตรวจในเลือดที่ผ่านมาจะเป็นลักษณะการทำงานวิจัยและส่วนใหญ่จะเป็นกรณีกินเกินขนาดมีอาการมากจนต้องเข้าโรงพยาบาล หมอจึงจะถามว่า "ตรวจได้ไหม" แต่ถ้าคนปกติ เดินได้ กินได้ เก็บปัสสาวะส่งตรวจดีที่สุด ไม่เจ็บตัวด้วย กระท่อมถ้าเสพต่อเนื่องจะอยู่ได้นาน แต่ถ้าเสพแล้วหยุดก็อยู่ได้ประมาณ 48 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณที่เสพ กระท่อมมีสารสำคัญ คือ มิทราจัยนิน เวลาเราตรวจวิเคราะห์เราจะตรวจ. มิทราจัยนิน

Q: กรมวิทย์มีชุดตรวจสอบสารสเตรอยจำหน่ายไหม
A: การใช้ชุดทดสอบสามารถยืนยันผลได้ มากกว่า 90% ซึ่งมี 3 ชุด ได้แก่ ชุดทดสอบตรวจสารสเตียรอยด์ 2.ชุดทดสอบตรวจสารปรอท 3.ชุดทดสอบสารไฮโดรควิโนน 4.ชุดทดสอบสารเรทิโนอิก ราคา ชุดละ 300 กว่าบาท ตรวจได้ 20 Test (ชุดทดสอบสเตียรอยด์ไม่สามารถตรวจครีมในเครื่องสำอางได้ ตรวจได้เฉพาะยาแผนโบราณ)

ชุดทดสอบสามารถสั่งซื้อได้ที่ศูนย์ชุดทดสอบ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เบอร์ติดต่อ 02-951-0000 ต่อ 98450 , 98463

Q: ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลามีหน้าที่รับผิดชอบคืออะไร
A: หน้าที่รับผิดชอบศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 ทำหน้าที่เป็นห้องปฏิบัติการให้บริการตรวจวิเคราะห์ยา สมุนไพร อาหาร

เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ ตรวจชันสูตร และพิสูจน์ยืนยันทางพยาธิวิทยาคลินิค ตรวจสอบมาตรฐานและความปลลอดภัยของ

เครื่องกำเนิดรังสี ตามความต้องการของสถานที่บริการสาธารณสุขและเอกชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสนับสนุนการรักษา

การควบคุมเฝ้าระวังและป้องกันโรค รวมทั้งเป็นการวิจัยและพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อก้ไช้ปัญหาสาธารณสุข

ในพื้นที่รับผิดชอบ

Q: ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา มีเขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดใดบ้าง
A: เขตพื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ใน 5 จังหวัดภาคใต้ คือ สงขลา, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, และสตูล

Q: สำนักงานตั้งอยู่ที่ไหน
A:
ตั้งอยู่ที่ 616/1 หมู่ 2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100

โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-7444-7024-8 E-mail : songkhla@dmsc.mail.go.th

Q: การนำส่งตัวอย่าง ใช้เวลาในการตรววจวิเตราะห์นานหรือไม่
A: เวลาให้บริการ ไม่เกิน 30 นาที/ตัวอย่าง