เอกสารเผยแพร่/คลังความรู้ ( KM )            องค์ความรู้จากบุคลากรอาวุโส ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 2564

            คู่มือสรุปการใช้งานโปรแกรม Cheminvent และการดำเนินการด้วย Line Notify

            คู่มือความปลอดภัยห้องปฏิบัติ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ฉบับที่ 1

            รายงานสรุปบทเรียนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562

            การรอดชีวิตของเชื้อแบคทีเรียระหว่างจัดเก็บที่อุณหภูมิ –20 องศาเซลเซียส

            คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น

            การประเมินคุณภาพภายนอกทางห้องปฏิบัติการหน่วยบริการปฐมภูมิ เขตภาคใต้

            การประเมินคุณภาพภายนอกของห้องปฏิบัติการ การตรวจเอชไอวีซีโรโลยีของโรงพยาบาลในเขตภาคใต้ของประเทศไทย

            การพัฒนาระบบบริการทางห้องปฏิบัติการ : เฝ้าระวังไวรัสเมอร์สและไวรัสก่อโรคระบบทางเดินหายใจ 16 ชนิดในผู

            เครื่องสำอางผสมสารห้ามใช้ในพื้นที่ 4 จังหวัด

            การตรวจพบยานอนหลับ อีทิโซแลม ในเขต 4 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

            คุณภาพยาแคปซูลไรวาสติกมีนทาร์เทรต

            วิธีวิเคราะห์ปริมาณโคลชิซินในเหง้าดองดึง โดยเทคนิคโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง

            รูปแบบการดำเนินงานพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดชายแดนใต้

            การพัฒนากระบวนการรับของกลางยาคดี ของ ศวก.ที่ 12 สงขลา

            การตรวจวินิจฉัยโรคไอกรนด้วยเทคนิค multiplex real-time PCR

            การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการตรวจปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในเครื่องสำอางชนิดของเหลวและอิมมัลชั

            การทำหัวสเปรย์สำหรับใช้ในงาน TLC

            การลดระยะเวลารอคอยการส่งของกลางยาคดี

            พัฒนาการทำ Infographic สำหรับการนำเสนองาน

            วิธีวิเคราะห์ปริมาณโคลชิซินในเหง้าดองดึงโดย HPLC

            การพัฒนาวิธีการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์กลุ่มเบนโซไดอาซีปินส์

            การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปี 2560

            การลดระยะเวลาและต้นทุนกระบวนการสกัดสาร Mitragynine ในปัสสาวะ โดยใช้แนวคิด Kaizen

            พัฒนาวิธีการตรวจพิสูจน์ยืนยันสารแคนนาบินอยด์ในปัสสาวะตัวอย่างด้วยวิธี TLC

           การพัฒนาปรับปรุงเครื่องปั๊มพ่นสารเคมีในกระบวนการ Thin Layer Chromatography

           แผนจัดการความรุ้ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ปี 2559

           การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ส่วนราชการ

           แผนจัดการความรู้ ปี 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา