ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552
(อ้างอิงจากกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 [ ดาวน์โหลด ] )

1) พัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์และให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพร และการชันสูตรโรค
2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพร และการชันสูตรโรคเพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยตามกฏหมาย
3) เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพร และการชันสูตรโรค
4) พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชการการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์และชันสูตรโรคแก่ห้องปฏิบัติการเครือข่าย ห้องปฏิบัติการภาครัฐและภาคเอกชน
5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เขตพื้นที่รับผิดชอบ
      ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ใน 4 จังหวัดภาคใต้ คือ สงขลา, ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส

หน้าที่รับผิดชอบ
      หน้าที่รับผิดชอบศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 ทำหน้าที่เป็นห้องปฏิบัติการให้บริการตรวจวิเคราะห์ยา สมุนไพร อาหาร
เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ ตรวจชันสูตร และพิสูจน์ยืนยันทางพยาธิวิทยาคลินิค ตรวจสอบมาตรฐานและความปลลอดภัยของ
เครื่องกำเนิดรังสี ตามความต้องการของสถานที่บริการสาธารณสุขและเอกชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสนับสนุนการรักษา
การควบคุมเฝ้าระวังและป้องกันโรค รวมทั้งเป็นการวิจัยและพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อก้ไช้ปัญหาสาธารณสุข
ในพื้นที่รับผิดชอบ

บทบาทหน้าที่กิจกรรมและการให้บริการที่สำคัญ
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

      - ฝ่ายบริหารทั่วไป
      - งานสารบรรณและธุรการ
      - งานการเงินบัญชีและงบประมาณ
      - งานพัสดุ
      - งานเจ้าหน้าที่เบื้องต้น
      - งานยานพาหนะและอาคารสถานที่
      - งานประชาสัมพันธ์

2. กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ
      - ประสานงานช่วยเหลือและสนับสนุนการควบคุมคุณภาพทั้งภายในและภายนอกให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
      - วางแผนการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรของศูนย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านวิชาการและอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถภาพการทำงานร
      - จัดทำแผนปฏิบัติการและติดต่อประสานผล การปฏิบัติงานของหน่วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12

3. กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
    3.1 กลุ่มงานรังสีและเครื่อมือแพทย์

      - ตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัยของเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์
      - ตรวจสอบความสามารถในการป้องกันรังสีและห้องติดตั้งเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์
      - ออกแบบการคำนวณการใช้วัสดุก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าในห้องเอกเรย์
      - ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพของเครื่องมือแพทย์ เช่น ถุงยางอนามัย ถุงมือทางการแพทย์
      - ให้บริการสอบเทียบเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ
      - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
              - ระเบียบและขั้นตอนการขออนุญาตผลิตและใช้พลังานรังสีเอกซ์จากเครื่องเอกซเรย์
              - การขอใช้บริการฟิล์มวัดรังสีประจำบุคคล
              - การขอใช้บริการทดสอบการทำงาน ปรับมาตรฐานเครื่องมือรังสี ทดสอบมาตรฐานของวัสดุป้องกันรังสี
              - การขอรับบริการวัดรังสีรักษา
      - ศึกษาค้นคว้าวิจัยทางด้านรังสี และเครื่องมือแพทย์
      - พัฒนาวิธีการป้องกันอันตรายจากรังสี วิธีการทดสอบเครื่องกำเนิดรังสีและวิธีทดสอบเครื่องมือแพทย์
      - ให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ คำปรึกษา แนะนำด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป

    3.2 กลุ่มงานยา
      - ตรวจวิเคราะห์คุณภาพและปริมาณทางเคมี-ฟิสิกส์ ชีววิทยาและจุลชีววิทยาตลอดจนสิ่งปนปลอมในยาแผนปัจจุบัน
        และแผนโบราณ
      - วัตถุสิ่งเสพติดให้โทษ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์และปริมาณสาระสำคัญ
        เพื่อประกอบการดำเนินการทางอรรถคดี
      - ควบคุมคุณภาพมาตรฐานและวิธีทดสอบทางห้องปฏิบัติการด้านต่างๆ ให้มีความถูกต้อง แม่นยำ ตามระบบประกันคุณภาพ
      - ศึกษาวิจัยพัฒนางานวิเคราะห์ ที่เกี่ยวข้องทางห้องปฏิบัติการด้านยา ยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
      - ให้คำปรึกษาแนะนำชี้แจง โดยอาศัยความรู้ทางเภสัชศาสตร์ในงานที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป

    3.3 กลุ่มงานอาหาร
      - วิเคราะห์อาหารเครื่องดื่มน้ำ ทางเคมี-ฟิสิกส์และจุลชีววิทยา เพื่อประกอบการขอขึ้นทะเบียนและควบคุมคุณภาพอาหาร
        ภายในประเทศและอาหารนำเข้า
      - วิเคราะห์ส่วนประกอบของอาหารและสารวัตถุเจือปนในอาหาร
      - วิเคราะห์สารปนเปื้อนและสารพิษในอาหาร
      - ศึกษาวิจัยด้านอาหาร
      - ให้คำปรึกษา แนะนำ ความรู้ด้านอาหารและการตรวจวิเคราะห์แก่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อาหารหน่วยงานราชการ
        บริษัทเอกชน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

    3.4 กลุ่มงานสมุนไพรและเครื่องสำอาง
      - ตรวจวิเคราะห์สมุนไพรและเครื่องสำอางเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานและเพื่อความปลอดภัย
      - ศึกษาวิจัย พัฒนาด้านสมุนไพรและเครื่องสำอาง
      - ให้บริการแนะนำ สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการด้านสมุนไพรและเครื่องสำอาง

4. กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข
    4.1 กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก

            4.1.1 ตรวจชันสูตรโรคทั่วไปทางพยาธิวิทยาคลินิก
           - ตรวจยืนยัน เช่น การติดเชื้อเอดส์ เชื้อโรคทางเดินอาหาร
           - ตรวจชันสูตรพิเศษ เช่น โรคฉี่หนู, ซิฟิลิส, ANF, Anit DNA, Thyroid Hormone, Hb typing

            4.1.2 ตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัส
           - เชื้อโรคไข้วัดนก, เชื้อไข้วัดใหญ่
           - ไข้เลือดออก
           - ตรวจหาสารพันธุกรรมโดยเทคนิค PCR
                  - การติดเชื้อเอดส์ในเด็กที่คลอดจาดแม่ติดเชื้อ
                  - ธาลัสซีเมียในกลุ่มเลี่ยง, คู่แต่งงาน ฯลฯ
                  - สารพันธุ์โรคไข้เลือดออก
                  - ตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดเพื่อหาสาเหตุของโรคอ๋อ
           - พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการให้กับโรงพยาบาลในเขตเพื่อให้ได้รับมาตรฐาน HA/มาตารฐานงาน
             เทคนิคการแพทย์/ISO 15189
           - ฝึกอบรมปรึกษาให้ความรู้ทางวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ทางพยาธิวิทยาคลินิกในเขตพื้นที่รับผิดชอบและควบคุมคุณภาพ
             ทางห้องชันสูตรโรคในโรงพยาบาล
           - ศึกษาและวิจัยปัญหาสาธารณสุขในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยอาศัยการตรวจชันสูตรโรค

    4.2 กลุ่มงานพิษวิทยา
           - วิเคราะห์สารพิษทางนิติเวชและคลินิกจากวัตถุตัวอย่างของคนและสัตว์ เช่น น้ำล้างกระเพาะ อาเจียน เลือด ปัสสาวะ อวัยวะ
             เครื่องดื่มและสิ่งที่สงสัยว่าก่อให้เกิดพิษเพื่อบำบัดรักษาและประกอบการสอบสวนคดีหรือชี้แจงเพื่อป้องกันอันตรายอันเกิดจาก พิษของวัตถุเหล่านั้น

           - ตรวจหายาเสพติดให้โทษ และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในวัตถุตัวอย่างสงสัยทำให้เกิดพิษและปัสสาวะ
           - ตรวจหาระดับสารพิษในเลือดและปัสสาวะเพื่อตรวจหา serum cholinesterase activity แก่เกษตรกรเพื่อตรวจสอบพิษของ
             สารเคมีจำกัดแมลง ตรวจหาระดับสารตะกั่ว สารหนูในเลือด เป็นต้น
           - ตรวจวิเคราะห์วัตถุมีพิษที่ใช้ในบ้านเรือนเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคศึกษาวิจัยด้านพิษวิทยา