อัตรากำลังทรัพยากรบุคคล
อัตรากำลังแยกตามกลุ่มงาน/ฝ่าย
 
กลุ่ม/กลุ่มงาน/ฝ่าย ข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจำ
พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข รวม
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ
กลุ่มงานอาหาร
กลุ่มงานยา
กลุ่มงานพิษวิทยา
กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก
กลุ่มงานรังสีและเครื่องมือแพทย์
1
3
2
5
9
3
5
2
-
2
-
2
2
-
-
-
-
1
-
1
-
-
-
1
-
10
3
6
2
2
3
2
1
16
5
14
13
5
8
5
รวม 30 6 3 28 67

อัตรากำลังแยกตามตำแหน่งข้าราชการ
 
ข้าราชการ อัตรา
ผู้อำนวยการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,เภสัชกร,นักเทคนิคการแพทย์และนักฟิสิกส์รังสี 
ระดับชำนาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,เภสัชกร,นักฟิสิกส์รังสี และนักจัดการงานทั่วไป  ระดับชำนาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,เภสัชกร,นักฟิสิกส์รังสี และนักเทคนิคการแพทย์  ระดับปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับชำนาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีระดับชำนาญงาน
1
4

15
8
1
1
รวม 30
 
ลูกจ้างประจำ
 
ลูกจ้างประจำ อัตรา
พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 2
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2
4
1
1
รวม 6

พนักงานราชการ

พนักงานราชการ อัตรา
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
นักวิชาการพัสดุ
นักฟิสิกส์รังสี
1
1
1
รวม 3

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

พกส. อัตรา
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักฟิสิกส์รังสี
นักวิชาการพัสดุ
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานพัสดุ
พนักงานประจำห้องทดลอง
พนักงานบริการ
12
2
1
1
3
2
1
4
2
รวม 28