การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยรัฐ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา

ITA ปีงบประมาณ 2563 ITA ปีงบประมาณ 2564 ITA ปีงบประมาณ 2565

 

กลับสู่หน้าเว็บไซต์ศูนย์ฯ